Telefon
666-367-021
E-mail
studio@agencjasnapshot.pl
Bar

Regulamin - Agencja Fotograficzna SNAPshot - fotograf Bydgoszcz

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników Serwisu Snapshot z Formularza Kontaktowego" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie Snapshot, w ramach którego zamieszczono Formularz Kontaktowy. 

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników Serwisu Snapshot z Formularza Kontaktowego" sformułowania oznaczają:

Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy serwisu dealbudowalny.pl zamieszczają niezbędne dane w celu wykonania usługi pośrednictwa finansowego 
Użytkownik - osoba korzystającą z Formularza Kontaktowego w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminem.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Dostęp do Formularza Kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu www.dealbudowalny.pl

IV. ZOBOWIĄZANIA Snapshot
Snapshot zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza Kontaktowego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza Kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez Użytkowników Serwisu Snapshot z Formularza Kontaktowego" oraz z dobrymi obyczajami.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Snapshot oświadcza, że przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU Nr 16, poz. 93 ze zm.). Snapshot nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. Snapshot nie odpowiada za przypadki braku dostępności do Formularza Kontaktowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za informacje podane w Formularzu Kontaktowym 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Snapshot.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu Kontaktowym.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach polegających na prowadzeniu pośrednictwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, leasingowej oraz przedstawiania ofert ubezpieczeniowych, a także w celach archiwizacyjnym i statystycznym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
4. Administratorem danych jest Snapshot . Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres studio@agencjasnapshot.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika,
5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych na adres finanse@Snapshot stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
6. W trosce o wysoką jakość usług Snapshot zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantami Snapshot  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków współpracy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronie Formularza Kontaktowego.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania dotyczące współpracy można kierować na adres siedziby Snapshot oraz na adres e-mail finanse@Snapshot
5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Snapshot zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. 

Kontakt

Telefon

666-367-021

E-mail

studio@agencjasnapshot.pl

Lokalizacja

ul. Gawronia 6
(wejście od ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 20)
85-430 Bydgoszcz